Tunay Gıda

KVKK Politikamız

TUNAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Tunay Gıda San. ve Tic. A.Ş.  (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,
» Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve faaliyetlerimize yönelik sizler ile iletişime geçilmesi,
» Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere tanıtılması ve önerilmesi,
» İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

b- İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
» İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
» Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

c- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
İlgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi ile kişisel veriler toplanmaktadır.

d- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin ilişkin taleplerinizi
» Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:12, 24000 Aydoğdu Köyü / Erzincan Merkez/Erzincan adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
» kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
»  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tunaygida@tunay.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;
a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.